1

چیزی که همه درباره آسمان دوست ندارند و چرا

News Discuss 
نسائی در خصائص امیرالمؤمنین، ۲۱ روایت در این موضوع نقل کردهاست. به عنوان مثال، روایت اسلامی تاکیدی بر چند هزار ساله بودن عمر زمین نکردهاست. فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، فعالیت خود را به عنوان یک نشریه دانشگاهی با هدف تخصص گرایی و علمی شدن در جهت https://noas.ir/f/2446-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story